od roku 1991

Spracovanie a zber Bioodpadu

imag.jpgBiologický odpad
- je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
Zákon č. 343/2012 Z. z o odpadoch definuje biologický odpad na základe pojmov:
- § 2 ods. 23 Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení.
- § 2 ods. 34 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)]

Kuchynský a reštauračný odpad kuchyn._obr._1.jpg
- je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.
- medzi kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajovézvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inakKitchen_Scraps_Into_Compost.jpg znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.

Kuchynský a reštauračný odpad je podľa zákona o odpadoch zakázané:
- použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat (s výnimkou kožušinových zvierat) podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009 (čl. 11)
- uložiť do nádob na zber komunálneho odpadu
- zneškodňovať skládkovaním
- používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu (zákaz neplatí ak vlastník verejnej kanalizácie s používaním drviča súhlasí)
- zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie - (§ 83nový zákon)

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne
- prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom
- v zmysle § 39 ods. 17 zákona č. 343/2012 Z. z o odpadoch je prevádzkovateľ kuchyne povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom
- prevádzkovateľ kuchyne môže odovzdať kuchynský a reštauračný odpad len zariadeniam, ktoré sú registrované alebo schválené príslušným orgánom veterinárnej správy

Biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad) IMAG0440.jpg
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z papiera a lepenky, pokosená tráva, byliny, seno, slama, pozberové zvyšky po žatve, plody, ovocie, zelenina, organické odpady z cintorínov, časti stromov ako konáre, listy, kôra, piliny, hobliny
- § 2 ods. 34 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)]IMAG0441.jpg

Povinnosti
- podľa § 39 ods. 16 zákona č. 343/2012 Z. z o odpadoch je obec povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne

 

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia